Walny Zjazd Oddziału Gliwice odbył się 14 czerwca 2022 roku w Sali konferencyjnej Domu Technika NOT.                Jego gośćmi byli: prezes ZG Jerzy Klimczak, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej prof. Krzysztof Walczak, laureaci Konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz członkowie ustępujących władz, którzy nie uzyskali mandatu delegata.

Obrady odbywały się w I terminie, wybrane zostały nowe władze oraz delegaci na Walny Zjazd Stowarzyszenia w Warszawie, a w toku dyskusji wypracowane zostały wnioski, które złożyły się na uchwałę zjazdową.

Na zdjęcich: 1. Prezydium Zjazdu: Anna Czumak-Bieniecka – przewodnicząca, Jolanta Nasiek-Postuła – sekretarz i Krzysztof Sarliński – wiceprzewodniczący   2. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału stawia wniosek o odzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi   3. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje wyniki wyborów

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydium Zjazdu (od prawej: Anna Czumak_Bieniecka, Jolanta Nasiek-Postuła, Krzysztof Sarliński)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes ustępującego Zarządu, Jerzy Kropiwnicki przedstawia sprawozdanie z działalności w kadencji 2018-2022

Przewodnicząca ustępującej Komisji Rewizyjnej Oddziału składa wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu ZO

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Erwin Sroka przedstawia wyniki wyborów

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytuje propozycję uchwały zjazdowej