Członkowie Honorowi

                 Członków Honorowych dotyczy § 16 Statutu SITPChem
1. Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla SITPChem lub w działalności na rzecz nauk chemicznych i przemysłu chemicznego;
2. Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd SITPChem po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Nagród i Wyróżnień oraz Zarządu Głównego.
3. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, a ponadto mają prawo uczestniczyć w Walnych Zjazdach SITPChem z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
4. Członkowie Honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
5. Członkostwo Honorowe wygasa na skutek:
1) dobrowolnego zrzeczenia się godności Członka Honorowego,
2) śmierci Członka Honorowego,
3) pozbawienia godności uchwałą Walnego Zjazdu SITPChem, podjętego większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 uprawnionej liczby delegatów.
Członkowie Oddziału w Gliwicach, którym nadano godność Członka Honorowego SITPChem:
Mgr inż. Anna CZUMAK-BIENIECKA                                                                                                                                          Prof. dr hab. inż. Jerzy BUZEK
Prof. dr hab. inż. Edward BUNTNER †
Mgr inż. Marian DURKALEC †                                                                                                                                                    Prof. dr hab. inż. Witold GNOT                                                                                                                                                           Inż. Stefan KIEŁTYKA
Prof. dr hab. inż. Jacek Antoni KIJEŃSKI
Mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI
Mgr inż. Grażyna KRÓL
Mgr Maria PIOTROWSKA-BARAN †
Prof. mgr inż. Władysław PLASKURA †
Prof. dr hab. inż. Józef SZARAWARA †

Aktualności

Współpraca