W dniach 26-28 września 2018 r. w Ustroniu-Jaszowcu odbył się XXXI Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, którego nasz Oddział był współorganizatorem. Wśród uczestników Zjazdu z głosem stanowiącym znalazło się 5 Delegatów i 5 Członków Honorowych z Gliwic.

Zjazd wybrał nowe władze Stowarzyszenia oraz wytyczył kierunki działania na kadencję 2018-2022, które zawarte zostały w stosownej Uchwale . Nowym Prezesem został Jerzy KLIMCZAK z Oddziału w Cieszynie, a do Zarządu Głównego z Oddziału Gliwice wybrani zostali: Anna CZUMAK-BIENIECKA i Jerzy KROPIWNICKI. Sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej została nasza Koleżanka Krystyna WOJARSKA, która pełniła również funkcję sekretarza Zjazdu.

Na 1. posiedzeniu nowego Zarządu Głównego w dniu 09 października 2018 r. władze Stowarzyszenia ukonstytuowały się w sposób następujący:

Prezes ZG – Jerzy KLIMCZAK

Wiceprezesi ZG (w kolejności alfabetycznej): Ryszard BIELAS, Józef KOZIEŁ, Jerzy KROPIWNICKI,  Jerzy MARCINKO, Adam TARNIOWY

Sekretarz Generalny – Stanisław OCZKOWICZ

Dyrektor ds. Ekonomicznych – Lech BARTKOWSKI

Dyrektor ds. Komunikacji i PR – Anna CZUMAK-BIENIECKA