Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i TechnikówPrzemysłu Chemicznego w Gliwicach wspólnie z Dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

ogłaszają

XXXI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z OBSZARU CHEMII,  wykazującą możliwość praktycznego wykorzystania w przemyśle

WARUNKI KONKURSU:

  • zgłaszane mogą być prace wykonane w roku akademickim 2019/2020, które uzyskały ocenę bardzo dobrą,
  • ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, zgłaszanie prac w tej edycji odbywa się drogą elektroniczną, przez umieszczenie folderu kompletu plików: praca magisterska, recenzja promotora i recenzenta pracy, Karta zgłoszenia do konkursu, na wirtualnym dysku (np. google dysk) i przesłanie do Zarządu Oddziału SITPChem Gliwice, na adres e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl, linku dostępu do 10.12.2020 roku
  • opinia promotora i recenzenta pracy powinna podkreślać jej praktyczne znaczenie dla przemysłu i różnych dziedzin gospodarki,
  • uprawnieni do zgłaszania prac do Konkursu są promotorzy prac oraz kierownicy katedr, w których prace zostały wykonane z uczelni chemicznych z Gliwic i Częstochowy,
  • do Komisji Konkursowej zapraszani są przedstawiciele uczelni, z których zgłoszono prace,
  • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15.01.2021 roku,
  • laureaci Konkursu otrzymają dyplomy, a prace zostaną wysłane na Konkurs Ogólnopolski Zarządu Głównego SITPChem do Warszawy,
  • wykaz nagrodzonych prac będzie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej i Gliwickiego Oddziału SITPChem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, którego gliwiccy laureaci w latach ubiegłych zajmowali czołowe miejsca w edycji ogólnopolskiej organizowanej przez Zarząd Główny SITPChem.